Tietoa hankkeesta

Varhaiskasvatusikäiset lapset vielä harjoittelevat vuorovaikutuksessa ja tunteiden käsittelyssä tarvitsemiaan taitoja. Lasten kehittymättömät valmiudet lisäävät varhaiskasvatuksen arjessa haastavia kasvatustilanteita, jotka vaikuttavat muun muassa lapsen minäkuvan kehittymiseen. Mikäli lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea, on hän vaarassa joutua ryhmässä syrjityksi tai kiusatuksi. Henkilöstön valmiudet kohdata haastavia kasvatustilanteita tukevat lapsen kehitystä, ja vaikuttavat myös henkilöstön työhyvinvointiin.   

Toimintakulttuurin kehittäminen ja myönteisen kasvatusilmapiirin rakentaminen edellyttävät koko varhaiskasvatushenkilöstön yhteistä panosta, ja myös täydennyskoulutuksen tulee kohdistua koko henkilöstöön. Varhaiskasvatuksen kasvattajatiimin toimintatavat ja vuorovaikutussuhteet toimivat mallina lasten toiminnalle.

Tää on se mun paikka  on Opetushallituksen rahoittamaa kehittämistoimintaa, jota rinnakkaisina hankkeina toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Asikkalan ja Orimattilan varhaiskasvatuksen kanssa 1.1.2019 – 30.6.2020.

LAMK suunnittelee ja toteuttaa hankkeen aikana varhaiskasvatustoimijoiden kanssa tutkimustietoon perustuvan, varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria kehittävän ja varhaiskasvattajien menetelmällistä osaamista syventävän valtakunnallisen tiimivalmennuskokonaisuuden. Tavoitteena on valmennuksen myötä kehittää päiväkotien toimintakulttuuria siten, että lapset saavat parhaan mahdollisen sosiaalisen ja emotionaalisen tuen varhaiskasvatuksen arjen kasvatustilanteissa.

LUT tukee tiimivalmennuksen suunnittelua toteuttamalla tutkimushankkeen, jossa tuotetaan tietoa sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja tukevasta osaamisesta sekä sen vaikuttavuudesta eri tilanteissa. Tutkimushankkeen tavoitteena on myös luoda arviointimenetelmä, jolla kasvattajat keskenään sekä yhdessä lasten kanssa voivat arvioida vuorovaikutusta sekä sosiaalista ja emotionaalista hyvinvointia.

Varhaiskasvattajien tiimivalmennuksen toteutus:

Verkossa toteutettavassa tiimivalmennuksessa keskitytään arjen käytäntöjen kehittämiseen, tiimin kokemusten ja tarpeiden mukaan. Työtapojen ja vaikuttavien menetelmien sisäistäminen ja käyttöönottaminen mahdollistavat lapsen ja lapsiryhmän sosiaalisen ja emotionaalisen tuen, varhaisen tunnistamisen sekä tuen menetelmien ja arvioinnin jatkumon. 

Tiimivalmennukset toteutetaan syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Toteutuksille osallistuu yhteistyökuntien osallistujatiimien lisäksi muiden varhaiskasvatuspalveluntuottajien työtiimejä. Syksyn 2019 toteutus alkaa osaamistarpeita kartoittavalla työpajalla LAMKin kampuksella jo toukokuussa 2019.

Verkkovalmennukseen 5 op sisältyy:
– 5 verkkovalmennusta á 1 tunti tiimipalaverin yhteydessä
– itsenäistä verkko-opiskelua (moodle) ja sitä tukevia tehtäviä
– simulaatiotyöpaja LAMKin kampuksella 3 tuntia
– tiimikohtainen kehittämistehtävä

Tiimivalmennukset toteutetaan verkossa tiimin oman viikkopalaverin yhteydessä.
Verkkovalmennusten lisäksi kokonaisuuteen sisältyy 2 iltapäivää LAMKin kampuksella: tiimien tarpeita kartoittava työpaja sekä simulaatiotyöpaja.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, päätoiminen tuntiopettaja Pipsa Murto, LAMK
pipsa.murto@lamk.fi
Asiantuntija, lehtori Tiina Vaara, LAMK
tiina.vaara@lamk.fi

LAMK Tää on se mun paikka

Tutkimushankkeen toteutus:

Tutkimushanke käynnistyy varhaiskasvattajille tehtävällä kyselytutkimuksella. Kyselyssä hyödynnetään KARVIn pedagogisen tason indikaattoreita (2018). Alkukyselyssä tarkennetaan lähtötilannetta sosioemotionaalisten käytänteiden, osaamisen ja tuen tarpeen osalta.

Kyselytutkimuksen lisäksi valmennusohjelmaan osallistuvista varhaiskasvattajista kootaan tiimit laadulliseen tutkimusosuuteen. Laadullinen tutkimus toteutetaan LAMK:n valmennusohjelman kanssa samanaikaisesti, ja siinä tarkastellaan sosioemotionaalisia ilmiöitä yhdessä varhaiskasvattajien tiimien kanssa osallistavan yhteistutkijuuden tutkimusmenetelmällä.

Tutkimukseen osallistuvassa case-päiväkodissa rakennetaan pelillinen arviointimenetelmä yhdessä varhaiskasvattajien ja lasten kanssa. Arviointimenetelmän kehittämisessä keskeistä on, että arvioijaa ja arvioinnin kohdetta ei erotella toisistaan. Sen sijaan menetelmän avulla kasvattajat voivat keskenään, sekä yhdessä lasten, että myös vanhempien kanssa tehdä näkyväksi sosioemotionaalisen hyvinvoinnin nykytilaa, tunnistaa kehityskohteita ja kehityksen suuntaa leikin ja pelin muodossa.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Tuija Oikarinen, LUT
tuija.oikarinen@lut.fi