Tää on se mun paikka

Tiimien tarpeista tavoitteita

Ensimmäiset valmennusjaksot ovat tällä viikolla päässeet vauhtiin verkkokeskusteluissa. Ennen ensimmäistä valmennuskeskustelua tiimit olivat työstäneet ennakkotehtävänä varhaiskasvatuksen laatutekijöitä määrittääkseen omaa ryhmäänsä palvelevia tavoitteita. Käsiteltävät teemat on poimittu Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjasta (KARVI 2018). Tiimit peilasivat näitä laatutekijöitä omaan arkeensa, sosioemotionaalisen tuen näkökulmasta, ja nimesivät havaintojensa perusteella kehittämiskohteita ja tavoitteita valmennusjaksolle. Valmennuksen on tarkoitus tukea tiimissä ja lapsiryhmässä tehtävää työtä, helpottaa ja tuoda uutta näkökulmaa työhön mitä yhteisössä jo tehdään.

Ilmassa oli innostusta ja kehittämisen meininkiä, kun varhaiskasvattajat pohtivat kehittämiskohteita ja ideoivat käytännön toimenpiteitä rakentaakseen parempaa arkea niin lapsille kuin ryhmän aikuisillekin. Ammattilaisten vankka kokemus ja lämmin, lapsia ja lasten tarpeita huomioiva ja arvostava ajattelumalli välittyy näistä tärkeää työtä tekevistä kasvattajista. Nämä toimivat hyvänä pohjana työn kehittämiselle yhdessä oppimisen halun kanssa.

Tiimivalmennuksessa kasvattajat perehtyvät tuoreeseen tutkimustietoon lasten sosioemotionaalisten taitojen kehityksestä, ja hyödyntävät sitä itse määrittämässään kehittämistyössä. Menetelmällisyyden ohella keskiössä on vuorovaikutus ja ymmärryksen lisääminen siitä, miksi lapset joskus käyttäytyvät haastavasti. Valmennusmateriaaliksi on koottu tutkimuspohjaista tietoa videoiden, kirjallisuuden ja linkkien muodossa. Teoriamateriaalia on pyritty kokoamaan tiiviiseen muotoon, jossa siihen on mahdollista perehtyä työpäivän puitteissa.

Valmennuksen tukimateriaalissa on muun muassa tietoa lapsen aivojen kehityksen yhteydestä oppimiseen, tunteiden ja stressin säätelyn järjestelmistä sekä resilienssistä, lapsen kyvystä kohdata ja selviytyä erilaisista vaikeuksista, sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Ymmärrys lapsen kehitystä ohjaavista lainalaisuuksista auttaa varhaiskasvattajaa toimimaan kehitystä tukien. Valmennuksen aikana perehdytään Liisa Ahosen videoiden ja Haastavat kasvatustilanteet -kirjan (2017) avulla lämpimän vuorovaikutuksen periaatteisiin, vuorovaikutuksen toimiessa varhaiskasvattajan tärkeimpänä menetelmänä ja työvälineenä. Vuorovaikutuksen ohella valmennuksessa keskustellaan arvoista, ja pohditaan muun muassa kuinka lasten ja kasvattajien arvomaailmat ja näkemykset kohtaavat.

Tiimivalmennusten yhtenä perustavana ajatuksena on tehdä kehittämistyötä ja onnistumisia näkyväksi. Valmennukseen osallistujat kokoavat kehittämiskokemuksensa tarinoiksi, jotka julkaistaan hankkeen päättyessä. Tarinoiden muodostamisessa hyödynnetään varhaiskasvatuksessa tuttua menetelmää, sadutusta. Tarinat alkavat lähtötilanteen kuvauksella, ja etenevät valmennusjakson vaiheiden mukaisesti, sallitusti sadun elementeillä höystettynä.

Tiimivalmennuksen ensimmäiset toteutukset jatkuvat marraskuun 2019 loppuun. Hankkeen aikana toteutetaan toinen tiimivalmennuskokonaisuus keväällä 2020. Tiimivalmennukseen on mahdollista osallistua kokonaan verkon välityksellä, mistä päin Suomea tahansa. Kevään valmennukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisten perusteella syksyn 2019 aikana.


Ahonen, L. 2017. Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja. PS-kustannus.

KARVI 2018. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset.
https://karvi.fi/app/uploads/2018/10/KARVI_2418.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *