• Matkakirja ja kissakuoropeli

  Sen pituinen se luku, mutta matka kohti hyvinvointia jatkuu

  Tää on se mun paikka -hankkeet ovat tulleet päätökseensä, vaikka niissä aloitettu kehittäminen jatkuukin. LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston rinnakkaisten Tää on se mun paikka -hankkeiden päätöswebinaarissa 3.6.2020 tehtiin katsausta matkan varrella nähtyyn ja koettuun. Tiimivalmennusten loppusuoralla kohtasimme samankaltaisia haasteita, kuin varmasti hyvin moni muukin tämän pandemian sävyttämän kevään aikana. Tiimien hektinen arki katosi yllättäen kuin matto jalkojen alta, ja tiimien kokoonpanoissa tapahtui muutoksia työntekijöiden tehtävien akuutisti muuttuessa. Konkreettisten arkikäytäntöjen kehittäminen muuttui haastavaksi, kun poikkeuksista tuli uusi normaali. Monille työntekijöille tämä kuitenkin mahdollisti tilaisuuden pysähtyä pedagogisiin ydinkysymyksiin, ja myös tiimivalmennuksissa näistä käytiin hyviä keskusteluja. Reflektointi ja kokemusten jakaminen jatkuivat, vaikkakin hieman eri tavoin. Vain yhden tiimin kohdalla valmennusjakso jouduttiin keskeyttämään. Tiimivalmennuksessa oli…

 • Vuoden ja vuoron vaihto – kokemuksia syksyn 2019 tiimivalmennusjaksosta

  Uusi vuosi on käynnistynyt, ja tammikuussa paketoitiin syksyn viimeiset valmennusjaksot, sekä käynnisteltiin kevään uudet jaksot. Nyt on hyvä aika tehdä pieni tilannekatsaus ja suunnata katse myös tulevaan. Päällimmäisiä ajatuksia syksyn kokemuksista kerättiin osallistujilta tiimikohtaisilla haastatteluilla.   Syksyn 2019 tiimivalmennusjakson päättäviä valmennuskeskusteluja käytiin viiden tiimin kanssa marraskuussa. Kokonaisuus alkoi orientoivalla työpajalla toukokuussa 2019, ja syksyn aikana tapasimme skypessä viisi kertaa sekä kerran simulaatiotyöpajoissa Mukkulan kampuksella. Tapaamisten välillä tiimit työstivät teemoja, jotka tukivat tätä toimintakulttuurin kehittämistä paremmin sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja tukevaksi. Koko tiimivalmennusjakso nivoutui tiimin ja lapsiryhmän tarpeista nousevan kehittämistehtävän ympärille. Kasvatustietoisuuden kehittyminen Tiimivalmennukseen osallistuneet kokivat sen herättäneen miettimään asioita uudella tavalla eri tilanteissa. Huomion koettiin kiinnittyneen tämän myötä enemmän omaan…

 • Lämmintä joulua ja iloa vuoteen 2020

  Vuosi 2019 lähenee päätöstään, ja kohta on aika hetkeksi huokaista ennen kuin käännämme ajatuksia tulevaan vuoteen 2020. Tää on se mun paikka hiljenee loppuvuodeksi, mutta ennen sitä haluamme kiittää kaikkia kanssamme varhaiskasvatuksen arkea kehittäneitä. Jatkamme lasten sosioemotionaalista taitoja tukevien käytäntöjen kehittämistä tammikuussa 2020 uuden vuoden tuomin uusin voimin. Tämän kuvan ja ehdotuksen myötä lämpöä ja iloa joulukuuhusi toivottavat Pipsa & Tiina

 • Draamavälineitä simulaatiossa

  Varhaiskasvattajat vuorovaikutustapojen äärellä

  Tää on se mun paikka- hankkeen aikana kehitetään tiimivalmennuskokonaisuutta lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa syksyllä 2019 startanneiden tiimivalmennuksien osallistujatiimit kokoontuivat kolmena peräkkäisenä päivänä työpajoihin LAMKin simulaatiokeskus SimuLtiin. Työpajojen tavoitteena oli tarkastella erilaisia vuorovaikutustapoja, ja pohtia mahdollisuuksia kehittää varhaiskasvattajien vuorovaikutusta lämpimämmäksi. Vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä laatukriteereistä varhaiskasvatuksessa (Vlasov ym. 2018), joten sen äärelle pysähtyminen on ehdottoman tärkeää. Lapsi rakentaa kuvaa itsestään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, ja parantaakseen suhdetta lapseen, on ymmärrettävä kuinka tiiviisti pedagogiikka ja vuorovaikutus kietoutuvat toisiinsa. Vuorovaikutustaitojen kehittämisellä on tärkeä rooli pedagogiikan laadun kannalta. Laadukkaan pedagogiikan taustalla on aina laadukasta vuorovaikutusta. (Ahonen 2017.) Simulaatiotyöpajat pyörähtivät käyntiin hankkeen haltiakummin, kasvatustieteiden tohtori Liisa Ahosen tutkimukseen perustuvalla teorialla erilaisista vuorovaikutustavoista. Varsinaista simulaatiotyöskentelyä…

 • Kevään 2020 tiimivalmennukseen voi ilmoittautua NYT!

  Tää on se mun paikka – kevään 2020 tiimivalmennuksen ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Tartu tilaisuuteen ja ilmoita varhaiskasvattajatiimisi mukaan OPH:n rahoittamaan valmennukseen 18.10. mennessä. Paikkoja on rajoitetusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varhaiskasvatuksen tiimivalmennuksessa kehitetään arkea uuden tutkimustiedon valossa, tiimin omista tarpeista käsin. Keskiössä ovat sosioemotionaaliset taidot, joita lapset opettelevat yhdessä aikuisten kanssa. Valmennukseen osallistutaan koko tiimin vahvuudella, ja se toteutetaan verkon välityksellä tiimipalaverien yhteydessä. Tiimivalmennus on osa Tää on se mun paikka -hanketta (OPH). Ilmoittautumiset ja lisätiedot: pipsa.murto@lamk.fi. Lisätietoja myös: www.semunpaikka.fi

 • Tiimien tarpeista tavoitteita

  Ensimmäiset valmennusjaksot ovat tällä viikolla päässeet vauhtiin verkkokeskusteluissa. Ennen ensimmäistä valmennuskeskustelua tiimit olivat työstäneet ennakkotehtävänä varhaiskasvatuksen laatutekijöitä määrittääkseen omaa ryhmäänsä palvelevia tavoitteita. Käsiteltävät teemat on poimittu Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjasta (KARVI 2018). Tiimit peilasivat näitä laatutekijöitä omaan arkeensa, sosioemotionaalisen tuen näkökulmasta, ja nimesivät havaintojensa perusteella kehittämiskohteita ja tavoitteita valmennusjaksolle. Valmennuksen on tarkoitus tukea tiimissä ja lapsiryhmässä tehtävää työtä, helpottaa ja tuoda uutta näkökulmaa työhön mitä yhteisössä jo tehdään. Ilmassa oli innostusta ja kehittämisen meininkiä, kun varhaiskasvattajat pohtivat kehittämiskohteita ja ideoivat käytännön toimenpiteitä rakentaakseen parempaa arkea niin lapsille kuin ryhmän aikuisillekin. Ammattilaisten vankka kokemus ja lämmin, lapsia ja lasten tarpeita huomioiva ja arvostava ajattelumalli välittyy näistä tärkeää työtä…

 • Tiimivalmennukset starttasivat työpajoilla

  TÄÄ ON SE MUN PAIKKA on 1.1.2019 käynnistynyt hanke, jonka aikana toteutetaan tiimivalmennuskokonaisuuksia varhaiskasvatuksen työntekijöiden, ja sitä kautta myös lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tueksi.   Hankkeessa yhdistyy Lappeenrannan- Lahden teknillisen yliopiston LUTin tutkimus, ja Lahden ammattikorkeakoulun LAMKin sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhdessä kehitettävät ja toteutettavat tiimivalmennuskokonaisuudet. Yhteistyössä hankkeeseen osallistuvat Asikkalan ja Orimattilan kunnat, sekä muita varhaiskasvatuspalveluidentuottajien työtiimejä.    Hankkeen tavoitteet   Varhaiskasvatuksen työntekijät kohtaavat arjessaan paljon haastavia kasvatustilanteita. Valmiuksia näiden tilanteiden kohtaamiseen halutaan vahvistaa, jotta voidaan oikein tukea myös lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Hankkeessa nojataan KT ja kasvatuskouluttaja Liisa Ahosen – hankkeen haltiakummin tuottamaan tietoon lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukemisesta. Liisan tutkima tieto on tärkeässä osassa tiimivalmennuksien toteutuksessa. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä…

 • Terveiset Orimattilan auringon alta!

  Tarinoidemme päähenkilöt alkavat olla jo koossa, ja näin myös sisällöt pääsevät pikkuhiljaa muotoutumaan. Tiimivalmennukset toteutetaan verkossa Skypen avulla, ja hankkeen puolesta toimitetaan pöytämikrofonit lainaksi valmennukseen osallistuville tiimeille. Tänään vierailimme Orimattilassa toimittamassa mikrofoneja, ja kiittämässä Lintulan päiväkodin väkeä heidän loistavasta panoksestaan tiimivalmennusten markkinointivideon tekemisessä. Video tullaan näkemään sosiaalisessa mediassa syksyllä, kun paikat kevään 2020 valmennustoteutukseen tulevat haettaviksi. Syksyn 2019 valmennustoteutus käynnistyy toden teolla ensi viikolla, tiimivalmennuksen osallistujien kesken toteutettavilla työpajoilla.

 • Haltiakummimme Liisa Ahonen

  Tarinoissa on usein hyviä haltioita tai haltiakummeja. Tää on se mun paikka -tarinoihin haltiakummiksi lupautui KT ja kasvatuskouluttaja Liisa Ahonen. Liisan tuottama tieto lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukemisesta toimii tärkeänä perustana hankkeessa toteutettavassa tiimivalmennuksessa. Tässä joitakin Liisan ajatuksia… Haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa työskenteleminen kuormittaa varhaiskasvattajia suuresti. Liian usein haastava käyttäytyminen tulkitaan lapsessa olevaksi ”ongelmaksi”, joka pitää ikään kuin kuntouttaa lapsesta pois, jotta lapsi varmasti sopeutuu vallitsevaan lapsiryhmään. Todellisuudessa haastavan käyttäytymisen taustalla on ihan aina jokin looginen syy. Yleensä syy on se, ettei lapsi osaa vielä toimia tilanteessa toisella tapaa. Toisin sanoen, lapsen sosiaalis-emotionaaliset taidot eivät ole kehittyneet riittävästi, jotta lapsi osaisi valita rakentavamman toimintatavan kuormittavassa tilanteessa. Sosiaalis-emotionaaliset taidot eivät…

 • Olipa kerran…

  Tämä on oppimistarina, jonka päähenkilöitä ovat varhaiskasvatusikäiset lapset sekä arjen haasteiden keskellä työskentelevät varhaiskasvattajat. Pienten lasten sosiaaliset ja tunnetaidot ovat vasta kehittymässä, ja puutteet näissä valmiuksissa haastavat kasvattajia päivittäin. Lasten puutteelliset valmiudet korostuvat entisestään varhaiskasvatuksen suurten lapsiryhmien aiheuttamassa sosiaalisessa kuormituksessa. Rakentaakseen positiivista minäkuvaa ja tasapainoisia vertaissuhteita lapset tarvitsevat toimintaansa aikuisen ymmärtävää ja kannustavaa tukea. Varhaiskasvattajien valmiudet kohdata arjen haastavia kasvatustilanteita vaikuttavat sekä lapsiryhmän että työntekijöiden hyvinvointiin. Tässä tarinassa tavoitellaan jokaisen yksilön oman paikan löytämistä yhteisössä. Yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseen tarvittavaa tietoa ja keinoja hankitaan yhdessä koko varhaiskasvattajatiimin voimin. Tiimissä havainnoidaan arjen toimintaa, keskustellaan toimintaa ohjaavista arvoista ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia. Myönteisessä kasvatusilmapiirissä yhteen hiileen puhaltava…