• Draamavälineitä simulaatiossa

    Varhaiskasvattajat vuorovaikutustapojen äärellä

    Tää on se mun paikka- hankkeen aikana kehitetään tiimivalmennuskokonaisuutta lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa syksyllä 2019 startanneiden tiimivalmennuksien osallistujatiimit kokoontuivat kolmena peräkkäisenä päivänä työpajoihin LAMKin simulaatiokeskus SimuLtiin. Työpajojen tavoitteena oli tarkastella erilaisia vuorovaikutustapoja, ja pohtia mahdollisuuksia kehittää varhaiskasvattajien vuorovaikutusta lämpimämmäksi. Vuorovaikutus on yksi tärkeimmistä laatukriteereistä varhaiskasvatuksessa (Vlasov ym. 2018), joten sen äärelle pysähtyminen on ehdottoman tärkeää. Lapsi rakentaa kuvaa itsestään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, ja parantaakseen suhdetta lapseen, on ymmärrettävä kuinka tiiviisti pedagogiikka ja vuorovaikutus kietoutuvat toisiinsa. Vuorovaikutustaitojen kehittämisellä on tärkeä rooli pedagogiikan laadun kannalta. Laadukkaan pedagogiikan taustalla on aina laadukasta vuorovaikutusta. (Ahonen 2017.) Simulaatiotyöpajat pyörähtivät käyntiin hankkeen haltiakummin, kasvatustieteiden tohtori Liisa Ahosen tutkimukseen perustuvalla teorialla erilaisista vuorovaikutustavoista. Varsinaista simulaatiotyöskentelyä…